Packaging Industrial
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • สุดยอดนิสิต วทอ. คิดค้นผลิตภัณฑ์ “มาร์มาเลดส้มโอชนิดแผ่น” คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมอาหารโครงการพันธุ์กล้าท้าคิด จัดโดยบริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
  • นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับ
  • นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ประจำปี 2555 (FoSTAT - Nestlé Quiz Bowl 2012)
  • นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ในการประกวดแผนธุรกิจจากงานวิจัยนวัตกรรม
  • นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 2
  • นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2014