ประวัติภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพเป็นสาขาวิชาที่จัดการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เข้าใจการประยุกต์วิชาพื้นฐานหลัก คือ เคมีชีวภาพ จุลชีววิทยา และหลักพันธุวิศวกรรม เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบทางชีวภาพ เพื่อผลิตสารเคมีชีวภาพที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น กรดอินทรีย์ เอนไซม์ วิตามิน กรดอะมิโน สารปฏิชีวนะ แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการผลิตโปรตีนจากจุลินทรีย์ เป็นต้น นอกจากนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพยังได้จัดการศึกษาเกี่ยวกับการบำบัดของเสียและการนำของเสียมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยอาศัยความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ หลักการจัดการ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นิสิตซึ่งศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพจะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์และตัวเร่งทางชีวภาพสำหรับกระบวนการผลิต เข้าใจถึงกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมต่อการทำงานของจุลินทรีย์ และตัวเร่งทางชีวภาพ ตลอดจนการออกแบบและควบคุมเครื่องมือซึ่งใช้ในกระบวนการผลิต

ภาควิชาฯ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาในหลีกสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรนานาชาติ ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีระหว่างประเทศด้วย

เทคโนโลยีชีวภาพเป็นสาขาวิชาที่จัดการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เข้าใจการประยุกต์วิชาพื้นฐานหลัก คือ เคมีชีวภาพ จุลชีววิทยา และหลักพันธุวิศวกรรม เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบทางชีวภาพ เพื่อผลิตสารเคมีชีวภาพที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น กรดอินทรีย์ เอนไซม์ วิตามิน กรดอะมิโน สารปฏิชีวนะ แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการผลิตโปรตีนจากจุลินทรีย์ เป็นต้น นอกจากนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพยังได้จัดการศึกษาเกี่ยวกับการบำบัดของเสียและการนำของเสียมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยอาศัยความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ หลักการจัดการ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นิสิตซึ่งศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพจะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์และตัวเร่งทางชีวภาพสำหรับกระบวนการผลิต เข้าใจถึงกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมต่อการทำงานของจุลินทรีย์ และตัวเร่งทางชีวภาพ ตลอดจนการออกแบบและควบคุมเครื่องมือซึ่งใช้ในกระบวนการผลิต

ภาควิชาฯ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาในหลีกสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรนานาชาติ ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีระหว่างประเทศด้วย

เทคโนโลยีชีวภาพเป็นสาขาวิชาที่จัดการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เข้าใจการประยุกต์วิชาพื้นฐานหลัก คือ เคมีชีวภาพ จุลชีววิทยา และหลักพันธุวิศวกรรม เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบทางชีวภาพ เพื่อผลิตสารเคมีชีวภาพที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น กรดอินทรีย์ เอนไซม์ วิตามิน กรดอะมิโน สารปฏิชีวนะ แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการผลิตโปรตีนจากจุลินทรีย์ เป็นต้น นอกจากนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพยังได้จัดการศึกษาเกี่ยวกับการบำบัดของเสียและการนำของเสียมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยอาศัยความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ หลักการจัดการ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นิสิตซึ่งศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพจะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์และตัวเร่งทางชีวภาพสำหรับกระบวนการผลิต เข้าใจถึงกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมต่อการทำงานของจุลินทรีย์ และตัวเร่งทางชีวภาพ ตลอดจนการออกแบบและควบคุมเครื่องมือซึ่งใช้ในกระบวนการผลิต

ภาควิชาฯ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาในหลีกสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรนานาชาติ ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีระหว่างประเทศด้วย

เทคโนโลยีชีวภาพเป็นสาขาวิชาที่จัดการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เข้าใจการประยุกต์วิชาพื้นฐานหลัก คือ เคมีชีวภาพ จุลชีววิทยา และหลักพันธุวิศวกรรม เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบทางชีวภาพ เพื่อผลิตสารเคมีชีวภาพที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น กรดอินทรีย์ เอนไซม์ วิตามิน กรดอะมิโน สารปฏิชีวนะ แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการผลิตโปรตีนจากจุลินทรีย์ เป็นต้น นอกจากนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพยังได้จัดการศึกษาเกี่ยวกับการบำบัดของเสียและการนำของเสียมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยอาศัยความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ หลักการจัดการ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นิสิตซึ่งศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพจะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์และตัวเร่งทางชีวภาพสำหรับกระบวนการผลิต เข้าใจถึงกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมต่อการทำงานของจุลินทรีย์ และตัวเร่งทางชีวภาพ ตลอดจนการออกแบบและควบคุมเครื่องมือซึ่งใช้ในกระบวนการผลิต

ภาควิชาฯ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาในหลีกสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรนานาชาติ ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีระหว่างประเทศด้วย

หลักสูตร

ปริญญาตรี

โครงสร้างหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)

คำอธิบายรายวิชา

รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01073597
1
01051597
1
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051697
1
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051597
1

คณาจารย์

ผศ.ดร. ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

โทรศัพท์ :
+66-2562-5074 #5079,5076
อีเมล์ :
pramuk.p@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science & Technology), Mississippi State University
M.S. (Biological System Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Biochemical engineering
Enzyme technology

รศ.ดร. ภคมน จิตประเสริฐ รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

โทรศัพท์ :
+66-2562-5085
อีเมล์ :
pakamon.c@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Chemical Engineering), University of Michigan
M.S. (Chemical Engineering), University of Michigan
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Increasing survival of Lactobacillus reuteri KUB-AC5 as probiotics in feeds by encapsulation with biopolymers
Controlled-release delivery systems for bioactive compounds in feeds

รศ.ดร. ประกิต สุขใย รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

โทรศัพท์ :
+66-2562-5074 #5341
อีเมล์ :
prakit.s@ku.ac.th
การศึกษา :
Dr.nat.techn. (Food Biotechnology), Universitat fur Bodenkultur Wien
M.Sc. (Biotechnology), Kasetsart University
B.Sc. (Biotechnology), Kasetsart University
งานวิจัย :
Enzyme immobilization
Prebiotic production
Biocomposites

รศ.ดร. สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล

โทรศัพท์ :
+66-2562-5084
อีเมล์ :
sarote.s@ku.ac.th
การศึกษา :
Dr.rer.nat. (Biochemical Engineering), University of Stuttgart
M.Eng. (Ferment. Technology), Hiroshima University
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Bioprocess engineering
Fermentation technology

รศ.ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา

โทรศัพท์ :
+66–2562-5074 # 5343,5088
อีเมล์ :
wirat.v@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Control Engineering)
งานวิจัย :
Bioprocess modeling adn simulation.
Optimal controls for bioprocesses.
Experimental designs.

รศ.ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5074 #5382
อีเมล์ :
suttipun.k@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Life Science : Molecular Biology and Biotechnology), University of Nottingham
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Prebiotic production by enzymatic process
Feed enzyme production and application
Molecular study of hydrolytic enzyme for strain improvement
Lignocellulosic ethanol
Keratinolytic enzyme production and application

ผศ.ดร. ณัฐกานต์ นิตยพัธน์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5074 # 5083
อีเมล์ :
nuttakan.n@ku.th
การศึกษา :
Ph.D. (Environmental Biotechnology), University of Strathclyde
M.S. (Environmental Science), University of Strathclyde
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Decolorisation of dyestuffs and melanoidins
Anaerobic digestion
Biological wastewater treatment

ดร. สุมัลลิกา โมรากุล

โทรศัพท์ :
+66-2562-5074 #5351
อีเมล์ :
sumallika.m@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Biotechnologie Microbiologie), Montpellier SupAgro
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานวิจัย :
Alcoholic Fermentation
Alcoholic Beverages

ดร. วิลาวัลย์ สินธุประภา

โทรศัพท์ :
+66-2562-5074 #5339
อีเมล์ :
wilawan.s@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Microbiology), Kasetsart University
M.S. (Biotechnology), King Mongkut's University of Technology Thonburi
B.S. (Microbiology), Burapa University
งานวิจัย :
Bacterial genetics

ดร.ธนัท อ้วนอ่อน

โทรศัพท์ :
+66-2562-5074 #5077
อีเมล์ :
fagitnu@ku.ac.th
การศึกษา :
Doctor of Engineer (Food technology) (Technische Universitaet Berlin)
วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (ผลิตภัณฑ์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Rheological properties of semi-solid food, Hydrocolloid application and Extraction

ผศ.ดร. กิติพงษ์ รัตนาภรณ์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5074 #5080
อีเมล์ :
kittipong.r@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Chemical Engineering with Designated Emphasis in Biotechnology ), University of California, Davis
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Biochemical Engineering
Fermentation Technology
Recombinant Protein Expression in Plants

ผศ.ดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ

โทรศัพท์ :
+66-2562-5074 #5350
อีเมล์ :
fagiulw@ku.ac.th
การศึกษา :
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ.(เทคโนโลยีอาหาร)
วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
งานวิจัย :
Malting and brewing.
Probiotic beverages.
Traditional alcoholic beverages.

ผศ.ดร. มัสลิน นาคไพจิตร

โทรศัพท์ :
+66-2562-5090
อีเมล์ :
fagimln@ku.ac.th
การศึกษา :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ) เกียรตินิยม อันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
The impact of probiotic, prebiotic and symbiotic on host health
Gut Microbiota

ดร.บุญทิวา นิลจันทร์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5074 #5081
อีเมล์ :
fagibin@ku.ac.th
การศึกษา :
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
งานวิจัย :
sucrochemistry and sugar technolgy

ดร.บัณฑิตา วานิกร

โทรศัพท์ :
+66-2562-5074 #5384
อีเมล์ :
fagibtw@ku.ac.th
การศึกษา :
วท.บ. (สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์) เกียรตินิยม อันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.S. (Nutrition and Food Science), University of Reading
Ph.D. (Nutrition and Food Science), University of Reading
งานวิจัย :
Food product development
Functional Foods and Nutraceuticals
Dietary phytochemicals with potential effects in metabolic syndrome prevention and therapy

ดร.พฤกษ์ ตั้งพร้อมพันธ์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5074
อีเมล์ :
preuk.ta@ku.ac.th
การศึกษา :
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Chemical Engineering), Kasetsart University.
M.Eng. (Chemical Engineering), Kasetsart University.
งานวิจัย :
Simulated moving bed technology for the separation of sugar.
Extraction and purification of bioproducts.
Simulation and modelling in chemical and biological processes.

รศ.ดร. สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

โทรศัพท์ :
+66-2562-5089
อีเมล์ :
sunee.n@ku.ac.th
การศึกษา :
D.Sc. (Microbiology & Genetic Engineering), University of Helsinki
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานวิจัย :
Microbial genetics : lactic acid bacteria, Bacillus sp.
Antimicrobial substances of lactic acid bacteria, Microbial enzymatic system, Probiotic and prebiotic

รศ.ดร. กล้าณรงค์ ศรีรอต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

โทรศัพท์ :
+66-2940-5634
อีเมล์ :
aapkrs@ku.ac.th
การศึกษา :
Dr.Ing. (Biotechnology), Technical University of Berlin
M.E. (Biotechnology), Technical University of Berlin
M.S. (Food Technology), University of the Philippines at Los Banos
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Starch Technology
Sugar Technology
Ethanol Technology

รศ.ดร. วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

โทรศัพท์ :
+66-2562-5087
อีเมล์ :
werasit.k@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Applied Microbiology), Kyushu University
M.Agr. (Applied Microbiology), Kagoshima University
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Enzyme technology
Industrial fermentation
Rice utilization
Environmental Biotechnology

เจ้าหน้าที่

ชื่อ :
น.ส.สิริวัฒนา จิตตรีพล
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ :
fagisvc@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ห้อง 3425 ชั้น 4 อก.3
โทรศัพท์ :
+66 2562 5074 ต่อ 5342
ชื่อ :
น.ส.สิริรัตน์ นกแก้ว
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
อีเมล์ :
fagisrn@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ห้อง 3601 ชั้น 6 อก.3
โทรศัพท์ :
+66 2562 5075
ชื่อ :
น.ส.ภัสสร สุหิรัญญวานิช
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
fagipssn@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ห้อง 3601 ชั้น 6 อก.3
โทรศัพท์ :
+66 2562 5074
ชื่อ :
นายพิชัย ศักดิ์วิชิต
ตำแหน่ง :
ช่างเทคนิค ชำนาญงาน
อีเมล์ :
fagipcs@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ห้อง 3425 ชั้น 4 อก.3
โทรศัพท์ :
+66 2562 5074
ชื่อ :
น.ส.ลัดดา วังศิลาบัตร
ตำแหน่ง :
พนักงานทั่วไป
อีเมล์ :
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ห้อง 3601 ชั้น 6 อก.3
โทรศัพท์ :
+66 2562 5074
ชื่อ :
นางบุญรวย ประชุมชัย
ตำแหน่ง :
พนักงานทั่วไป
อีเมล์ :
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ห้อง 3601 ชั้น 6 อก.3
โทรศัพท์ :
+66 2562 5074
ชื่อ :
น.ส.กนกกาญจน์ ขวัญบุญจันทร์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ :
fagikkk@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีของน้ำตาล ห้อง 3410 ชั้น 4 อก.3
โทรศัพท์ :
+66 2562 5074 ต่อ 5343
ชื่อ :
นางเกศินี ทองงามดี
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
fagiknth@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีของน้ำตาล ห้อง 3410 ชั้น 4 อก.3
โทรศัพท์ :
+66 2562 5074 ต่อ 5343
ชื่อ :
น.ส.พัชรินทร์ จรัสตระกูล
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
fagiprj@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ห้อง 3601 ชั้น 6 อก.3
โทรศัพท์ :
+66 2562 5075
ชื่อ :
นายณัทชยุต บูรณะวุฒิ
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
nutchayut.b@ku.th
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ห้อง 3425 ชั้น 4 อก.3
โทรศัพท์ :
+66 2562 5074 ต่อ 5342