ประวัติภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ และวัสดุ

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ (ชื่อเดิม ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ) ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ทั้งนี้ เนื่องจาก ได้ตระหนักในความสำคัญของการบรรจุที่มีต่อคุณภาพและการตลาดของผลิตภัณฑ์เกือบ ทุกประเภท กอปรกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจของประเทศและความก้าว หน้าทางเทคโนโลยีของโลก ทำให้กระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีเทคโนโลยีการบรรจุที่ก้าวทันไปด้วย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามความต้องการ ของผู้บริโภคและตลาดมากที่สุด เทคโนโลยีการบรรจุเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการนำความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการบริหาร มาประยุกต์เข้าด้วยกัน หลักสูตรของภาควิชามุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถในกระบวนการผลิตวัสดุบรรจุ การผลิตภาชนะบรรจุ ระบบการบรรจุ เครื่องจักร เครื่องมือทางการบรรจุ การออกแบบภาชนะบรรจุ ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และการตลาด เพื่อให้สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ลดการเสื่อมเสีย เพิ่มอายุการเก็บรักษาและส่งเสริมการจำหน่าย

พ.ศ. 2523 ก่อตั้งขึ้นในชื่อของภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ เมื่อปี พ.ศ. 2528

พ.ศ. 2544 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้เสนอหลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ และได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2544 และเริ่มรับนิสิตปริญญาโท เป็นรุ่นแรก ในภาคต้นปีการศึกษา 2545

ปี พ.ศ. 2550 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดรับนิสิตปริญญาเอกรุ่นแรก

พ.ศ. 2552 ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้รวมกับโครงการจัดตั้งภาควิชากระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์ และเปลี่ยนชื่อภาควิชาเป็น "ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ (Department of Packaging and Materials Technology: PKMT)"

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

ศึกษาเกี่ยวกับการนำเอาความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการผลิตภาชนะบรรจุ และการวิเคราะห์หากระบวนการที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ลดการสูญเสียทั้งผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภคหรือตลาด

ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถทำงานในภาคอุตสาหกรรม เช่น ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านเทคนิค ควบคุมระบบการบรรจุและการใช้งานภาชนะบรรจุ หรือรับราชการเป็นนักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐ เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัย เป็นต้น

รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053497
1
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053597
1
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01053697
1

คณาจารย์

ผศ.ดร. อำพร เสน่ห์ (หัวหน้าภาควิชาฯ)

โทรศัพท์ :
+66-2562-5099
อีเมล์ :
amporn.s@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Chemical Engineering), Clemson University
M.S. (Chemical Engineering), University of South Carolina
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Bio-Based/Synthetic Polymer Blends and Nanocomposites
Nanoparticle Formation and Nano-Encapsulation
Supercritical Fluid Processes

รศ.ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5057
อีเมล์ :
tunyarut.v@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Engineering Management), University of Missouri-Rolla
M.S. (Packaging Technology), Rochester Institute of Technology
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Coating Technology for Paper and Paperboard Packaging
Packaging Process and Machinery
Packaging Management

รศ.ดร. งามทิพย์ ภู่วโรดม

โทรศัพท์ :
+66-2562-5054
อีเมล์ :
ngamtip.p@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Doctirat, Genie des Procedes Industriels), Universite de Technologie de Compiegne
M.S. (Food Process Engineering), Asian Institute of Technology
วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิจัย :
Food Packaging and Safety of Food Contact Materials
Biodegradable Packaging Materials
Sustainable Packaging

ผศ.ดร. ธาริณี นามพิชญ์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5386
อีเมล์ :
tarinee.n@ku.ac.th
การศึกษา :
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
งานวิจัย :
Rubber Technology
Polymer Blends
Nanocomposite Materials

รศ.ดร. น้ำฝน ลำดับวงศ์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5098
อีเมล์ :
namfone.l@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science), Kansas State University
M.S. (Food Science), Kansas State University
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
structure-function properties of starch and starch structure modifications for food and non-food applications
thermoplastic starch materials and packaging

รศ.ดร. ภาณุวัฒน์ สรรพกุล

โทรศัพท์ :
+66-2562-5058
อีเมล์ :
panuwat.s@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Packaging Technology), Victoria University
M.Sc.Tech (Engineering Materials), The University of New South Wales
วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Active and Intelligent Packaging
Edible Films and Coatings

รศ.ดร.รังรอง ยกส้าน (รองหัวหน้าภาควิชาฯ)

โทรศัพท์ :
+66-2562-5097
อีเมล์ :
rangrong.y@ku.ac.th
การศึกษา :
วท.ด. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยาลัยปิโตรฯ)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยาลัยปิโตรฯ)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์เคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
งานวิจัย :
Biopolymers and Bio-Based Materials
Bioplastics and Composites
Nanoparticles and Nanocapsules

ผศ.ดร. เลอพงศ์ จารุพันธ์ (รองหัวหน้าภาควิชาฯ)

โทรศัพท์ :
+66-2562-5059
อีเมล์ :
lerpong.j@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Mechanical Engineering), Northeastern University
M.S. (Mechanical Engineering), Syracuse University
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Simulation Modeling for Packaging Process
Distribution Packaging
Environmentally Conscious Packaging

รศ.ดร. วาณี ชนเห็นชอบ

โทรศัพท์ :
+66-2562-5052
อีเมล์ :
vanee.c@ku.ac.th
การศึกษา :
Ph.D. (Food Science), Michigan State University
M.S. (Packaging), Michigan State University
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Food Packaging
Active Packaging of Fresh Produce
Distribution Packaging

ดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5049
อีเมล์ :
fagiprl@ku.ac.th
การศึกษา :
ปร.ด. (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานวิจัย :
Packaging for Fresh Fruits and Vegetables
Food Packaging
Permeability of Packaging Materials

ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต

โทรศัพท์ :
+66-25625045 ต่อ 5704
อีเมล์ :
nathdanai.h@ku.ac.th
การศึกษา :
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
Food packaging technology
Edible films and coating
Glass transition and water related properties
Freezing technology of foods

ดร.ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์

โทรศัพท์ :
+66-2562-5053
อีเมล์ :
fagipnj@ku.ac.th
การศึกษา :
วท.ม.-วท.ด. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์). วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ (ภาควิชาเทคโนโลยีกระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์). คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย :
พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
ฟิล์มคลุมดินเพื่อระบบนิเวศ
การดัดแปรเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชด้วยแอล-แลคไทด์ด้วยเทคนิค in situ ring opening polymerization

เจ้าหน้าที่

ชื่อ :
วาราดา จินดาอินทร์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
warada.t@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
โทรศัพท์ :
0-25625048
ชื่อ :
สุกัลยา มาเจริญ
ตำแหน่ง :
พนักงานธุรการ ระดับ ส 3
อีเมล์ :
fagisym@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
โทรศัพท์ :
0-25625045 ต่อ 5281
ชื่อ :
ธีรุตม์ ฤทธิสนธิ์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
fagivvr@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
โทรศัพท์ :
0-25625045
ชื่อ :
วาสนา แตงอ่อน
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล์ :
nokpkt@hotmail.com
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
โทรศัพท์ :
0-25625045 ต่อ 5282
ชื่อ :
ธารทิพย์ เจริญภักดี
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
tanthip_@hotmail.com
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
โทรศัพท์ :
0-25625045 ต่อ 5622
ชื่อ :
วันดี เนื้อขำ
ตำแหน่ง :
พนักงานทั่วไป
อีเมล์ :
-
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
โทรศัพท์ :
0-25625045
ชื่อ :
รัฐรวี จิตรบำรุง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการช่างศิลป์
อีเมล์ :
ratrawee.c84@gmail.com
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
โทรศัพท์ :
+66-2562-5295
ชื่อ :
จันเพ็ง ประเสริฐสังข์
ตำแหน่ง :
พนักงานทั่วไป
อีเมล์ :
-
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
โทรศัพท์ :
0-25625045
ชื่อ :
กิตติชัย ตันสิน
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
fagikct@ku.ac.th
ออฟฟิศ :
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
โทรศัพท์ :
02-5625045 ext. 5388