วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 1
วิชาเอก หน่วยกิต
- สัมมนา หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวม 36 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพียงอย่างเดียว สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01057597 สัมมนา
01057599 วิทยานิพนธ์ 9
     
  รวม 9
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01057597 สัมมนา
01057599 วิทยานิพนธ์ 9
     
  รวม 9
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01057599 วิทยานิพนธ์ 9
     
  รวม 9
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01057599 วิทยานิพนธ์ 9
     
  รวม 9