วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) แผน ก แบบ ก 2
แผน ก แบบ ก 2
วิชาเอก หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก 13 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 36 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01057531 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3
01057591 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 3
วิชาเอกเลือก 6
     
  รวม 12
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก 4
01057571 การวิเคราะห์การเงินสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3
01057597 สัมนา I 1
     
  รวม 8
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก 3
01057599 วิทยานิพนธ์ 6
     
  รวม 9
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01057599 วิทยานิพนธ์ 6
01057597 สัมนา 1
     
  รวม 7