วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) แผน ข
ภาคพิเศษ Plan B
หมวดวิชาเอก หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก 19 หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต
รวม 36 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีจำนวนหน่วยกิตรวมเท่ากับ 36 หน่วยกิต
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01057531 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3
01057591 การวิจัยการตลาดทางอุตสาหกรรมเกษตร 3
วิชาเอกเลือก 3
     
  รวม 9
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01057571 การวิเคราะห์การเงินสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3
วิชาเอกเลือก 6
     
  รวม 9
     
  ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต
01057597 สัมนา 1
วิชาเลือก 3
     
  รวม 4
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01057595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3
วิชาเอกเลือก 4
     
  รวม 7
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01057595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3
01057597 สัมนา 1
วิชาเอกเลือก 3
     
  รวม 7