ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) แบบ 1.1
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) แบบ 1.1
    ก. วิชาเอก หน่วยกิต
- สัมมนา หน่วยกิต
 - วิชาเอกบังคับ หน่วยกิต
    ข. วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
รวม 48 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
มีจานวนหน่วยกิตรายวิชาเรียนตลอดหลักสูตรเท่ากับ 48 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01057691 Advanced Research Methods in Agro-Industrial Technology Management
01057697 Seminar
01057699 Thesis 6
     
  รวม 6
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01057697 Seminar 1
01057699 Thesis 8
     
  รวม 9
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01057697 Seminar 1
01057699 Thesis 8
     
  รวม 9
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01057697 Seminar 1
01057699 Thesis 9
     
  รวม 10
     
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01057699 Thesis 8
     
  รวม 8
     
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01057699 Thesis 8
     
  รวม 8