ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) แบบ 2.1
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) แบบ 2.1
วิชาเอก หน่วยกิต
- สัมนา 4 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก 5 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวม 48 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
Applicants must have a master degree in related fields from an accredited university or educational institute. A total of 48 credits of graduate courses (with 36 credits of thesis), are required, as follows:
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01057697 Seminar 1
01057691 Advanced Research Methods in Agro-Industrial Technology Management 3
01057699 Thesis
     
  รวม 4
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01057697 Seminar 1
01057699 Thesis 6
Major electives 3
     
  รวม 10
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01057697 Seminar 1
01057699 Thesis 6
Major electives
     
  รวม 7
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01057697 Seminar 1
01057699 Thesis 6
     
  รวม 7
     
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01057699 Thesis 6
     
  รวม 6
     
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01057699 Thesis 6
     
  รวม 6