วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน 42 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเฉพาะ หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะบังคับ 52 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หน่วยกิต
การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง หน่วยกิต
แผนการศึกษา
จำนวนหน่วยกิตรวม 136 หน่วยกิต
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01054111 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 2(2-0-4)
01403111 เคมีทั่วไป 4(4-0-8)
01403112 เคมีทั่วไป ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2)
01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6)
01424111 หลักชีววิทยา 3(3-0-6)
01424112 ชีววิทยา ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2)
01999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี 3(3-0-6)
01371111 สื่อสารสานเทศ 1(1-0-2)
     
  รวม 18
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(- -)
01051111 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ 1(1-0-2)
01403221 เคมีอินทรีย์ 4(4-0-8)
01403222 เคมีอินทรีย์ ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2)
01417112 แคลคูลัส II 3(3-0-6)
01420115 ปฏิบัติการฟิสิกส์อย่างสังเขป 1(0-3-2)
01420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป 3(3-0-6)
01422111 หลักสถิติ I 3(3-0-6)
     
  รวม 19
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01051231 การปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางอุตสาหกรรมเกษตร I 3(3-0-6)
01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6)
01402311 ชีวเคมี I 2(2-0-4)
01402312 ชีวเคมี I ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2)
01403244 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นมูลฐาน 4(3-3-8)
01417241 แคลคูลัส III 3(3-0-6)
01419211 จุลชิววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
01419214 จุลชีววิทยาทั่วไป ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2)
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2)
     
  รวม 21
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1)
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(- -)
วิชาเลือกกลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3(- - )
01051212 วัสดุชีวภาพและกลไกภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2)
01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต 3(3-0-6)
01051232 การปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางอุตสาหกรรมเกษตร II 3(3-0-6)
01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
01051211 วัสดุชีวภาพและกลไก 3(3-0-6)
     
  รวม 20
     
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01051312 ระบบชีวภาพและกิจกรรมของจุลินทรีย์ 3(3-0-6)
01051314 ระบบชีวภาพและกิจกรรมของจุลินทรีย์ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2)
01051321 เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 4(3-3-8)
01051333 การปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางอุตสาหกรรมเกษตร III 3(2-3-6)
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
01999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต 3(3-0-6)
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - )
     
  รวม 20
     
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01051322 เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้อาหาร II 4(3-3-8)
01051334 วิศวกรรมเคมีชีวภาพ Pre: 01419211 4(3-3-8)
010513611 ชีวเคมีและการควบคุม 3(3-0-6)
01051313 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)
วิชาเลือกเสรี 3( - - )
     
  รวม 17
     
  ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต
ฝึกงาน 200 ชั่วโมง
     
  รวม 0
     
  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01051466 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)
01051467 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2)
01051431 การควบคุมและวิชาการเครื่องมือ 3(3-0-6)
01051165 ระบบการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการหมัก 3(2-3-6)
010514973 สัมมนา 1
010514xx4 วิชาเฉพาะเลือก 3( - )
     
  รวม 14
     
  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
010514715 การออกแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(1-6-5)
010514993 โครงงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(0-9-5)
010514xx4 วิชาเฉพาะเลือก 3( - )
วิชาเลือกเสรี 3( - )
     
  รวม 12