วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 1
วิชาเอก (ไม่นับหน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
- สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 2 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01051599 วิทยานิพนธ์ 9
     
  รวม 9
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01051597 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 1
01051599 วิทยานิพนธ์ 9
     
  รวม 10
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01051597 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 1
01051599 วิทยานิพนธ์ 9
     
  รวม 10
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01051599 วิทยานิพนธ์ 9
     
  รวม 9