วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก 2
แผน ก แบบ ก 2
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 10 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
1 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชารหัส 010515xx นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษานี้ โดยดูรายวิชาที่สามารถเลือกเรียนได้จากรายการรายวิชาที่เปิดสอนในหน้า 85 - 87 และให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาในหรือนอกสาขาวิชาที่นิสิตสังกั
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01051531 วิศวกรรมเคมีชีวเคมีขั้นสูง 3(3-0)
01051561 เทคโนโลยีของยีน 4(2-6)
วิชาเอกเลือก 1 3( - )
     
  รวม 10
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01051591 ระเบียบวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0)
01051597 สัมมนา 1
วิชาเอกเลือก 1 3(3-0)
     
  รวม 7
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01051597 สัมมนา 1
01051599 วิทยานิพนธ์ 6
วิชาเอกเลือก * 3(3-0
     
  รวม 10
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01051599 วิทยานิพนธ์ 6
วิชาเอกเลือก * 3(3-0)
     
  รวม 9