วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน 1 แบบ 1.1
แผน 1 แบบ 1.1
(1) วิชาเอก (ไม่นับหน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
- สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 4 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
(2) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยผู้เข้าศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01051697 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 1
01051691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางอุตสาหกรรมเกษตร (ไม่นับหน่วยกิต) 3(3-0)
01051699 วิทยานิพนธ์ 8
     
  รวม 12
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01051697 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 1
01051699 วิทยานิพนธ์ 8
     
  รวม 9
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01051697 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 1
01051699 วิทยานิพนธ์ 8
     
  รวม 9
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01051697 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 1
01051699 วิทยานิพนธ์ 8
     
  รวม 9