วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) แผน 1 แบบ 1.1
แผน 1 แบบ 1.1
(1) วิชาเอก (ไม่นับหน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
- สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 4 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
(2) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวม 48 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01051697 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 1
01051591 ระเบียบวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร (ไม่นับหน่วยกิต) 3(3-0)
01051599 วิทยานิพนธ์ 9
     
  รวม 13
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01051597 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 1
01051599 วิทยานิพนธ์ 9
     
  รวม 10
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01051699 วิทยานิพนธ์ 8
01051697 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 1
     
  รวม 9
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01051699 วิทยานิพนธ์ 8
01051697 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 1
     
  รวม 9
     
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01051699 วิทยานิพนธ์ 8
     
  รวม 8
     
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01051699 วิทยานิพนธ์ 8
     
  รวม 8