วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) แผน 2 แบบ 2.1
แผน 2 แบบ 2.1
(1) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- สัมมนา 4 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
(2) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวม 52 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01051691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0)
01051699 วิทยานิพนธ์ 6
วิชาเอกเลือก* 3( - )
     
  รวม 12
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01051697 สัมมนา 1
01051699 วิทยานิพนธ์ 6
วิชาเอกเลือก* 2(2-0)
     
  รวม 9
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01051697 สัมมนา 1
01051599 วิทยานิพนธ์ 6
     
  รวม 7
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01051699 วิทยานิพนธ์ 6
01051697 สัมมนา 1
     
  รวม 7
     
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01051697 สัมมนา 1
01051699 วิทยานิพนธ์ 6
     
  รวม 7
     
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01051699 วิทยานิพนธ์ 6
     
  รวม 6