วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แผน ก. (แบบปกติ)
ก. แผนการเรียน (แบบปกติ)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 10 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน 41 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะบังคับ 60 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1(1-0-2)
01403111 เคมีทั่วไป 4(4-0-8)
01403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2)
01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6)
01424111 หลักชีววิทยา 3(3-0-6)
01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2)
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3( - - )
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - )
     
  รวม 19
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01052121 การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร 1(1-0-2)
01403231 เคมีปริมาณวิเคราะห์ 2(2-0-4)
01403232 เคมีปริมาณวิเคราะห์ ภาคปฏิบัติการ 2(0-6-3)
01417112 แคลคูลัส II 3(3-0-6)
01420115 ฟิสิกส์อย่างสังเขป ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2)
01420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป 3(3-0-6)
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1)
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาภาษา 3( - - )
     
  รวม 19
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01052211 เคมีเชิงฟิสิกส์ทางอาหารขั้นมูลฐาน 3(3-0-6)
01052222 ส่วนผสมและวัตถุเจือปนในการแปรรูปอาหาร 2(2-0-4)
01052231 พื้นฐานทางวิศวกรรมอาหาร 3(3-0-6)
01403221 เคมีอินทรีย์ 4(4-0-8)
01403222 เคมีอินทรีย์ ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-1)
01999043 การคิดสร้างสรรค์เพื่อจัดการคุณค่า 3(3-0-6)
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1)
     
  รวม 17
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01052212 อาหารและโภชนาการ 3(3-0-6)
01052233 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหาร 3(2-3-6)
01402311 ชีวเคมี I 2(2-0-4)
01402312 ชีวเคมี ภาคปฏิบัติการ I 1(0-3-2)
01419211 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
01419214 จุลชีววิทยาทั่วไป ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2)
01422111 หลักสถิติ I 3(3-0-6)
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - )
     
  รวม 19
     
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01052313 หลักเคมีอาหาร 2(2-0-4)
01052316 ปฏิบัติการหลักเคมีอาหาร 1(0-3-2)
01052322 หลักการแปรรูปอาหาร 4(3-3-8)
01052341 มาตรฐานและกฎหมายอาหาร 2(2-0-4)
01052361 หลักจุลชีววิทยาอาหาร 2(2-0-4)
01052362 ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยาอาหาร 1(0-3-2)
01402313 ชีวเคมี II 3(3-0-6)
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3( - - )
     
  รวม 18
     
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01053302 เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร 1(1-0-2)
01052363 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-3-6)
01052342 การตรวจวัดคุณภาพและการประเมินอายุการเก็บของอาหาร 3(2-3-6)
01052314 หลักการวิเคราะห์อาหาร 2(2-0-4)
01052315 ปฏิบัติการสำหรับวิชาหลักการวิเคราะห์อาหาร 1(0-3-2)
01052323 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 4(3-3-8)
01052325 นวัตกรรมในการแปรรูปอาหาร 2(2-0-4)
     
  รวม 16
     
  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01052399 การฝึกงาน I 2
01052443 การประกันคุณภาพอาหาร 2(2-0-4)
01052444 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 2(2-0-4)
01052471 การออกแบบโรงงานอาหาร 3(2-3-6)
01052491 เทคนิคการวิจัย I 2(1-3-4)
วิชาเฉพาะเลือก 2( - - )
วิชาเลือกเสรี 3( - - )
     
  รวม 16
     
  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01052445 การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 2(2-0-4)
01052492 เทคนิคการวิจัย II 2(0-6-3)
01052497 สัมมนา 1(1-0-2)
01052499 การฝึกงาน II 1
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3( - - )
วิชาเฉพาะเลือก 2( - - )
วิชาเลือกเสรี 3( - - )
     
  รวม 17