วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การอาหาร แผน ก แบบ ก 2
แผน ก แบบ ก 2
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 5 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยทำวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01052517 วิทยาศาสตร์การอาหารขั้นสูง 3(3-0-6)
01052591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 2(1-3-4)
วิชาเอกเลือก 4( - - )
     
  รวม 9
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01052597 สัมมนา 1
01052599 วิทยานิพนธ์ 3
วิชาเอกเลือก 7( - - )
     
  รวม 11
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01052597 สัมมนา 1
01052599 วิทยานิพนธ์ 8
     
  รวม 9
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01052599 วิทยานิพนธ์ 7
     
  รวม 7