วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การอาหาร แผน ข
แผน ข
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 5 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 23 หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01052517 วิทยาศาสตร์การอาหารขั้นสูง 3(3-0-6)
01052591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 2(1-3-4)
วิชาเอกเลือก 6( - - )
     
  รวม 11
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01052597 สัมมนา 1
วิชาเอกเลือก 11( - )
     
  รวม 12
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01052595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3
วิชาเอกเลือก 6( - - )
     
  รวม 9
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01052595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3
01052597 สัมมนา 1
     
  รวม 4