ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การอาหาร แบบ 1.2
แบบ 1.2
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
- สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยผู้เข้าศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01052517 วิทยาศาสตร์การอาหารขั้นสูง (ไม่นับหน่วยกิต) 3(3-0-6)
01052691 วิทยานิพนธ์ 8
     
  รวม 11
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01052697 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 1
01052699 วิทยานิพนธ์ 8
     
  รวม 9
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01052699 วิทยานิพนธ์ 7
     
  รวม 7
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01052697 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 1
01052699 วิทยานิพนธ์ 7
     
  รวม 8
     
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01052697 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 1
01052699 วิทยานิพนธ์ 7
     
  รวม 8
     
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01052699 วิทยานิพนธ์ 7
     
  รวม 7
     
  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01052699 วิทยานิพนธ์ 7
     
  รวม 7
     
  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01052697 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 1
01052699 วิทยานิพนธ์ 7
     
  รวม 8