วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอาหาร แผน ก. (แบบปกติ)
ก. แผนการเรียน (แบบปกติ)
วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- สังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
- มนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- ภาษา 12 หน่วยกิต
- พลศึกษา 2 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต
- วิชาแกน 36 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะบังคับ 66 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะเลือก 4 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1(1-0-2)
01403111 เคมีทั่วไป 4(4-0-8)
01403112 เคมีทั่วไป ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2)
01417167 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I 4(4-0-8)
01420111 ฟิสิกส์ทั่วไป I 3(3-0-6)
01420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I 1(0-3-2)
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
หรือ 01361111 การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น 3(3-0-6)
หรือ 01999xxx วิชาบูรณาการกลุ่มภาษาไทย 3( - - )
     
  รวม 23
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01052121 การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร 1(1-0-2)
01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6)
01403221 เคมีอินทรีย์ 4(4-0-8)
01403222 เคมีอินทรีย์ ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2)
01417168 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II 3(3-0-6)
01418112 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
01420112 ฟิสิกส์ทั่วไป II 3(3-0-6)
01420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II 1(0-3-2)
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1)
     
  รวม 20
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01052222 ส่วนผสมและวัตถุเจือปนในการแปรรูปอาหาร 2(2-0-4)
01052231 พื้นฐานทางวิศวกรรมอาหาร 3(3-0-6)
01206221 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สำหรับวิศวกร 3(3-0-6)
01208281 การฝึกงานโรงงาน 1(0-3-2)
01417267 คณิตศาสตร์วิศวกรรม III 3(3-0-6)
01424111 หลักชีววิทยา 3(3-0-6)
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1)
     
  รวม 16
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01052232 อุณหพลศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิศวกรอาหาร 3(3-0-6)
01052233 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหาร 3(2-3-6)
01204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3(2-3-6)
01205201 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 3(3-0-6)
01402311 ชีวเคมี I 2(2-0-4)
01419211 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
     
  รวม 17
     
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01052313 หลักเคมีอาหาร 2(2-0-4)
01052322 หลักการแปรรูปอาหาร 4(3-3-8)
01052332 สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของอาหาร 2(1-3-4)
01052334 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร I 3(3-0-6)
01052361 หลักจุลชีววิทยาอาหาร 2(2-0-4)
01205202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-2)
01206341 การศึกษาการทำงานทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
     
  รวม 17
     
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01052323 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 4(3-3-8)
01052335 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร II 3(3-0-6)
01052361 หลักจุลชีววิทยาอาหาร 2(2-0)
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3( - - )
วิชาเฉพาะเลือก 2( - - )
     
  รวม 20
     
  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01051431 การควบคุมและวิชาการเครื่องมือ 3(3-0-6)
01052399 การฝึกงาน I 2( - - )
01052443 การประกันคุณภาพอาหาร 2(2-0-4)
01052444 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 2(2-0-4)
01052471 การออกแบบโรงงานอาหาร 3(2-3-6)
01052491 เทคนิคการวิจัย I 2(1-3-4)
วิชาเฉพาะเลือก 2( - - )
     
  รวม 16
     
  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01052445 การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 2(2-0-4)
01052492 เทคนิคการวิจัย II 2(0-6-3)
01052497 สัมมนา 1(1-0-2)
01052499 การฝึกงาน II 1
01315xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - )
01999xxx วิชาบูรณาการกลุ่มสังคมศาสตร์ 3( - - )
วิชาเลือกเสรี 6( - - )
     
  รวม 18