วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอาหาร แผน ก แบบ ก2
แผน ก แบบ ก2
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 7 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01060511 วิศวกรรมอาหารขั้นสูง 4 (4-0-8)
01060591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมอาหาร 3 (2-3-6)
     
  รวม 7
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01060597 สัมมนา 1
วิชาเอกเลือก 6 ( - - )
     
  รวม 7
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01060599 วิทยานิพนธ์ 9
     
  รวม 9
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01060597 สัมมนา 1
01060599 วิทยานิพนธ์ 9
     
  รวม 10