วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 1
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
- 053597 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 1.1 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01053599 วิทยานิพนธ์ 9
     
  รวม 9
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01053599 วิทยานิพนธ์ 9
01053597 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 1
     
  รวม 10
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01053599 วิทยานิพนธ์ 9
01053597 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 1
     
  รวม 10
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01053599 วิทยานิพนธ์ 9
     
  รวม 9