วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ แผน ก แบบ ก 2
แผน ก แบบ ก 2
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 5 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยทำวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01053521 เทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปวัสดุทางการบรรจุ 3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 9( - )
     
  รวม 12
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01053591 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการบรรจุ 2(1-3-4)
01053597 สัมมนา 1
วิชาเอกเลือก 8( - )
     
  รวม 11
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01053597 สัมมนา 1
01053599 วิทยานิพนธ์ 6
     
  รวม 7
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01053599 วิทยานิพนธ์ 6
     
  รวม 6