ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ แบบ 1.1
แบบ 1.1
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
- สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 4 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยผู้เข้าศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01053699 วิทยานิพนธ์ 8
     
  รวม 8
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01053697 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 1
01053699 วิทยานิพน 8
     
  รวม 9
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01053699 วิทยานิพนธ์ 8
     
  รวม 8
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01053697 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 1
01053699 วิทยานิพนธ์ 8
     
  รวม 9
     
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01053697 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 1
01053699 วิทยานิพนธ์ 8
     
  รวม 9
     
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01053697 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 1
01053699 วิทยานิพนธ์ 8
     
  รวม 9