ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ แบบ 2.1
แบบ 2.1
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- สัมมนา 4 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ สูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ โดยผู้เข้าศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01053631 ระบบการบรรจุเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 5( - )
     
  รวม 8
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01053631 สัมมนา 1
01053699 วิทยานิพนธ์ 7
     
  รวม 8
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01053699 วิทยานิพนธ์ 8
     
  รวม 8
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01053697 สัมมนา 1
01053699 วิทยานิพนธ์ 7
     
  รวม 8
     
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01053697 สัมมนา 1
01053699 วิทยานิพนธ์ 7
     
  รวม 8
     
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01053697 สัมมนา 1
01053699 วิทยานิพนธ์ 7
     
  รวม 8