ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ แบบ 2.2
แบบ 2.2
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- สัมมนา 6 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ สูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ โดยผู้เข้าศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก 3( - )
01053521 เทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปของวัสดุทางการบรรจุ 3(3-0-6)
01053591 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการบรรจุ 2(1-3-4)
     
  รวม 8
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01053697 สัมมนา 1
วิชาเอกเลือก 7( - )
     
  รวม 8
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01053631 ระบบการบรรจุเชิงวิเคราะห์ 3(3-0)
01053699 วิทยานิพนธ์ 3
     
  รวม 6
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01053697 สัมมนา 1
01053699 วิทยานิพนธ์ 6
     
  รวม 7
     
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01053699 วิทยานิพนธ์ 6
     
  รวม 6
     
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01053697 สัมมนา 1
01053699 วิทยานิพนธ์ 6
     
  รวม 7
     
  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01053699 วิทยานิพนธ์ 6
     
  รวม 6
     
  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01053697 สัมมนา 1
01053699 วิทยานิพนธ์ 7
     
  รวม 8
     
  ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01053697 สัมมนา 1
01053699 วิทยานิพนธ์ 7
     
  รวม 8
     
  ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01053697 สัมมนา 1
01053699 วิทยานิพนธ์ 7
     
  รวม 8