วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการบรรจุ) นิสิตที่เลือกเรียนวิชาสหกิจ
แผนการศึกษาสำหรับนิสิตที่เลือกเรียนวิชาสหกิจ
หน่วยกิต
แผนการศึกษา
แผนการศึกษาสำหรับนิสิตที่เลือกเรียนวิชาสหกิจ
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(- -)
01403111 เคมีทั่วไป 4(4-0-8)
01403112 เคมีทั่วไป ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2)
01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6)
01424111 หลักชีววิทยา 3(3-0-6)
01424112 หลักชีววิทยา ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(- -)
     
  รวม 18
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01420119 ฟสิกสอยางสังเขป 3(3-0-6)
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1)
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(- -)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(- -)
01403222 เคมีอินทรีย์ ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2)
01417112 แคลคูลัส II 3(3-0-6)
01420115 ฟสิกสอยางสังเขป ภาคปฎิบัติการ 1(0-3-2)
01403221 เคมีอินทรีย์ 4(4-0-8)
     
  รวม 19
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01403232 เคมีปริมาณวิเคราะห์ ภาคปฏิบัติการ 2(0-6-3)
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-4)
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(- -)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(- -)
01051231 การปฏิบัติการเฉพาะทางหนวยทางอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6)
01053221 หลักการทางเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ 2(2-0-4)
01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6)
01403231 เคมีปริมาณวิเคราะห์ 2(2-0-4)
     
  รวม 19
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(- -)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(- -)
01053211 วัสดุศาสตรสําหรับการบรรจุ 3(3-0-6)
01419211 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
01419214 จุลชีววิทยาทั่วไป ภาคปฎิบัติการ 1(0-3-2)
01422111 หลักสถิติ 3(3-0-6)
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
     
  รวม 19
     
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01053313 การแปรรูปวัสดุสําหรับการบรรจุ 3(3-0-6)
01053314 ปฏิบัติการทางการแปรรูปวัสดุสําหรับการบรรจุ 1(0-3-2)
01053351 หลักการออกแบบทางการบรรจุ 3(2-3-6)
01403244 เคมีเชิงฟสิกสขั้นมูลฐาน 4(3-3-8)
01422481 สถิติการควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(- -)
     
  รวม 17
     
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01053315 การวิเคราะหเชิงเคมี-ฟสิกสของวัสดุ 3(2-3-6)
01053331 พลศาสตรการบรรจุ 3(2-3-6)
01053321 ระบบเทคโนโลยีการบรรจุ 3(2-3-6)
01053341 มาตรฐานและกฏหมายการบรรจุ 2(2-0-4)
01402311 ชีวเคมี I 2(2-0-4)
01402312 ชีวเคมี I ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2)
วิชาเฉพาะเลือก 3(- -)
     
  รวม 17
     
  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01053421 การบรรจุในอุตสาหกรรมอาหาร 3(2-3-6)
01053441 การวิเคราะห์กระบวนการบรรจุ 3(2-3-6)
01053461 การพิมพ์ภาชนะบรรจุ 3(2-3-6)
01053491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยีการบรรจุ 3(1-6-5)
01053492 ประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการบรรจุ 1(0-3-2)
01053497 สัมมนา 1
วิชาเลือกเสรี 3(- -)
     
  รวม 17
     
  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01053490 สหกิจศึกษา 6
     
  รวม 6