วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ แผน ข
แผน ข
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 5 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 23 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01053521 เทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปวัสดุทางการบรรจุ 9( - )
     
  รวม 9
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01053591 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการบรรจุ 2(1-3)
01053597 สัมมนา 1
วิชาเอกเลือก 8( - )
     
  รวม 11
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01053597 สัมมนา 1
วิชาเอกเลือก 6( - )
01053595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3
     
  รวม 10
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01053595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3
     
  รวม 3