วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 10 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 78 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 25 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
การฝึกงานไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง (ยกเว้นกรณีลงทะเบียนเรียนสหกิจศึกษา) หน่วยกิต
แผนการศึกษา
จำนวนหน่วยกิตรวม 138 หน่วยกิต
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01371111 สื่อสารสนเทศ 1(1-0-2)
01403111 เคมีทั่วไป 4(4-0-8)
01403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2)
01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6)
01420115 ฟิสิกส์อย่างสังเขปภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2)
01420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป 3(3-0-6)
01424111 หลักชีววิทยา 3(3-0-6)
01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2)
     
  รวม 17
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01055121 อุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)
01403221 เคมีอินทรีย์ 4(4-0-8)
01403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2)
01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(2-3-6)
01999034 ศิลปะวิจักษณ์ 3(3-0-6)
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1)
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - )
     
  รวม 18
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01055211 วิทยาศาสตร์เส้นใยและผ้า 3(3-0-6)
01055212 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เส้นใยและผ้า 1(0-2-1)
01055231 เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม 3(1-4-4)
01055241 หลักการออกแบบสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย 3(1-4-4)
01417112 แคลคูลัส II 3(3-0-6)
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1)
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - )
     
  รวม 17
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01055213 กระบวนการเคมีสิ่งทอ 3(3-0-6)
01055214 ปฏิบัติการทางกระบวนการเคมีสิ่งทอ 1(0-2-1)
01055331 กระบวนการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 3(3-0-6)
01422111 หลักสถิติ 3(3-0-6)
01459111 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
ให้เลือกเรียนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3( - - )
วิชาเฉพาะเลือก 1( - - )
     
  รวม 20
     
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01055321 การทดสอบสิ่งทอ 3(2-2-5)
01055341 การออกแบบและพัฒนาทางผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 3(1-4-4)
01055361 การจัดการสินค้าสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5)
01134111 หลักการตลาด 3(3-0-6)
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือก 3( - - )
     
  รวม 18
     
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01055461 การจัดการคุณภาพในการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 3(3-0-6)
01055462 การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)
01999141 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือก 6( - - )
     
  รวม 15
     
  ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต
ฝึกงานไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง
     
  รวม 0
     
  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01055491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 3(1-4-4)
01055492 การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 3
01055497 สัมมนา 1
วิชาเฉพาะเลือก 9( - - )
     
  รวม 16
     
  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01055499 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 3(0-6-3)
วิชาเฉพาะเลือก 6( - )
วิชาเลือกเสรี 6( - )
     
  รวม 15