วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ) แผน ข
แผน ข
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01055511 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสิ่งทอ 3(2-2)
01055571 การจัดการสินค้าสิ่งทอและแฟชั่น 3(2-2)
01055591 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการจัดการสินค้าสิ่งทอ 3(2-2)
01055597 สัมมนา 1
     
  รวม 10
     
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01055597 สัมมนา 1
วิชาเอกเลือก 9( - )
     
  รวม 10
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
01055595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3
วิชาเอกเลือก 6( - )
     
  รวม 9
     
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
01055595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3
วิชาเอกเลือก 4( - )
     
  รวม 7