รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01057532
การวางเเผนการผลิตเเละการควบคุมวัสดุคงคลังสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
ระบบการควบคุมการผลิตเเละวัสดุคงคลังในอุตสาหกรรมเกษตร เเบบจำลองเเละเทคนิคเพื่อการพยากรณ์ การวางแผนการผลิตและการจัดการวัสดุคงคลัง การจัดตารางการผลิต แนวคิดของระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี และระบบการผลิตแบบลีน