รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01057533
ระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุและการกระจายผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
แนวคิดของระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุและการกระจายผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์และการวางแผนด้านโลจิสติกส์ เทคนิคสำหรับการวิเคราะห์ระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุและการกระจายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร การวิเคราะห์และการออกแบบเครือข่ายการกระจายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร การดำเนินงานในโกดังสินค้า และระบบการขนส่ง