รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01057535
การทำเหมืองข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
ภาพรวมและงานสำหรับการทำเหมืองข้อมูล การเตรียมข้อมูล เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลสำหรับการจำแนก การทำนาย การเชื่อมโยง และการจับกลุ่ม การเปรียบเทียบเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล การประยุกต์การทำเหมืองข้อมูลในอุตสาหกรรมเกษตร