รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01057536
การวิเคราะห์การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
ส่วนประกอบของต้นทุน ต้นทุนส่วนเพิ่ม การวางแผนการผลิตรวม การขยายการผลิต การกำหนดราคาสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรประเภทเดียวและหลายประเภท แบบจำลองเค้าโครงผู้บริโภค ความประเมินมูลค่าของผู้บริโภคเชิงเฟ้นสุ่ม การกำหนดราคาแบบพลวัต