รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01057541
ระบบและการจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
หลักการและระเบียบวิธีในการควบคุมคุณภาพทางสถิติในอุตสาหกรรมเกษตร ระบบการจัดการคุณภาพจากองค์การนานาชาติ แนวคิดของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม