รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01057542
เทคโนโลยีการสอบย้อนกลับได้สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานความปลอดภัยอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ระบบการสอบย้อนกลับ ระบบชี้เฉพาะอัตโนมัติ และการเก็บข้อมูลอัตโนมัติ การเลือกและการประยุกต์เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเกษตร