รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01057579
ธุรกิจการค้าปลีกทางอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
ระบบการค้าปลีก ส่วนประสมกลยุทธ์การค้าปลีกและการวางแผน การค้าปลีกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรแบบสดและแบบแปรรูป วิเคราะห์ทำเลการค้าและการเลือกที่ตั้ง การจัดการดำเนินงานในธุรกิจค้าปลีกทางอุตสาหกรรมเกษตร