รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01057531
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
ระเบียบวิธีเชิงปริมาณเพื่อการแก้ปัญหาการดำเนินการทางอุตสาหกรรมเกษตร การสร้างสูตร การแก้ปัญหาเเละแปลผลของแบบจำลอง โปรแกรมเชิงเส้นสำหรับปัญหาการขนส่ง การมอบหมายงาน เเละด้านการไหลของโครงข่ายงาน