รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01057577
การจัดการความเสี่ยงทางการเงินในอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
แนวคิดของการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินในอุตสาหกรรมเกษตร ตราสารอนุพันธ์ การจัดการความเสี่ยงด้านความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในอุตสาหกรรมเกษตร