รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01057578
การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
เทคนิคและกลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตร การวัดสมรรถนะโซ่อุปทาน โซ่อุปทานควบคุมอุณหภูมิและย้อนกลับ โซ่อุปทานการค้าปลีก การค้าส่งอาหาร และบริการจัดเลี้ยงอาหาร กลยุทธ์การวางแผน การพยากรณ์ และการเสริมชดเชยร่วมกัน การบริหารคงคลังโดยผู้ขาย การจัดการประเภทสินค้า และตลาดกลางค้าส่ง