รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01057591
ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การกำหนดตัวอย่างและเทคนิค การวิเคราะห์ การแปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุมวิชาการและการตีพิมพ์