รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01057596
เรื่องเฉพาะทางการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
1-3
เรื่องเฉพาะทางการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา