รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01057597
สัมมนา
1
การนำเสนอและการอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อที่น่าสนใจทางการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ในระดับปริญญาโท