รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01057598
ปัญหาพิเศษ
1-3
การศึกษาค้นคว้าทางการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน