รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01057571
การวิเคราะห์การเงินสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
การวิเคราะห์ข้อมูลการเงินและการบัญชี แนวคิดและพฤติกรรมของต้นทุน การประมาณต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร ค่าของเงินทุน การจัดงบประมาณเงินทุน โครงสร้างทุน เกณฑ์การตัดสินใจทางการเงินและการประเมินค่าโครงการอุตสาหกรรมเกษตร การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ความไม่แน่นอน และการตัดสินใจแบบมีหลายปัจจัย