รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01057572
การตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร
3(3-0-6)
หลักการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์อาหาร การแบ่งส่วนตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร การวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของ ตลาดของผลิตภัณฑ์อาหาร นโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด ส่วนประสม การตลาด การตั้งราคาและกลยุทธ์ทางด้านราคา การส่งเสริมการขายและช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร การแข่งขันทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทย จริยธรรมทางการตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร