รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01057573
การวิจัยการตลาดทางอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01057591 การสำรวจตลาดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อใช้ในการตัดสินใจ การออกแบบสอบถาม เทคนิคการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ การแปลผลและการนำไปใช้ การเขียนรายงานและนำเสนอ