รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01057574
หลักการจัดการโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
การบูรณาการการจัดหา การกระจายเครือข่ายโลจิสติกส์ การดำเนินงาน การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง และการกระจายสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผู้บริโภค กลยุทธ์และยุทธวิธีในการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน