รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01057575
การจัดการการวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
กระบวนการและการจัดการ การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางอุตสากรรมเกษตร กลยุทธ์งานวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร การวางแผนและจัดการโครงการวิจัยและพัฒนา การร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนา การประเมิน ผลิตภาพของการวิจัยและพัฒนากฎหมายสิทธิบัตรและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา