รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01057501
การจัดการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
แนวคิดการจัดการสำหรับการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมเกษตร กลยุทธ์ การวางแผน และการตัดสินใจในการดำเนินงาน การจัดการกระบวนการและกำลังคน เทคนิคการเลือกทำเลที่ตั้งและผังโรงงาน การวางแผนกำลังผลิต การวางแผนการผลิต การควบคุมวัสดุคงคลังและการบริหารโครงการ สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร