รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
01051312
ระบบชีวภาพและกิจกรรมของจุลินทรีย์
พื้นฐาน : 01419211 และ 01419214 / สัณฐานวิทยา ลักษณะเฉพาะ การจัดหมวดหมู่และการเติบโตของจุลินทรีย์อุตสาหกรรมที่สำคัญ ส่วนประกอบของเซลล์และสารพันธุกรรม ระบบเอนไซม์ หน้าที่ และพลังงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการชีวภาพ